Vergoeding verpleging en verzorging 2019

Ontvangt u thuiszorg? Bijvoorbeeld van een verpleegkundige die u wast, helpt met aankleden of een injectie komt geven? Dan krijgt u dit vergoed vanuit uw basisverzekering. U hebt wel een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig.

Voor wie is de vergoeding verpleging en verzorging?

De vergoeding voor verpleging en verzorging is voor alle verzekerden. Kinderen tot 18 jaar die Intensieve kindzorg (IKZ) nodig hebben, hebben ook nog recht op verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis.

Intensieve kindzorg (IKZ) is zorg aan kinderen tot 18 jaar die specifieke zorg nodig hebben
waarbij: permanent toezicht nodig is, of 24 uur per dag zorg nabij beschikbaar moet zijn en de zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De vergoeding voor verpleging en verzorging is voor verzekerden die thuis verpleging en verzorging nodig hebben. Voor kinderen tot 18 jaar die intensieve kindzorg nodig hebben valt hieronder ook verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis. Er geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage voor de kosten van verpleging en verzorging.

U hebt alleen recht op deze zorg als u een indicatie voor verpleging en/of verzorging hebt en er een zorgplan is opgesteld. De indicatie wordt gesteld door een verpleegkundige, niveau 5. Deze verpleegkundige stelt samen met u een zorgplan op. In het zorgplan staat welke zorg u nodig hebt (aard, omvang en duur), met de daarbij gestelde doelen.

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze

Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van het gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Eigen Keuze

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieder: 100% van het marktconforme tarief

Machtiging nodig bij zorgverlener zonder contract

Krijgt u uw verpleging en verzorging van een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan heeft u vooraf een machtiging nodig.

Machtiging aanvragen

Zelf uw verpleging en verzorging regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)?

 

Hebt u verpleging of verzorging nodig? En wilt u de zorg liever zelf regelen? U kunt voor deze zorg een vergoeding krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Het budget kunt u besteden aan de zorgaanbieder van uw keuze die deze zorg mag leveren. Een pgb vraagt u aan bij VGZ. U hebt hiervoor vooraf onze toestemming nodig. U vindt in het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging wanneer u in aanmerking komt voor een pgb

Meer over het pgb verpleging en verzorging

Extra informatie

Niet-gecontracteerde thuiszorgorganisatie

Gaat u naar een thuiszorgorganisatie waarmee wij geen contract hebben? En hebt u de basisverzekering VGZ Ruime Keuze? U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

Bekijk wat u maximaal vergoed krijgt bij een niet-gecontracteerde thuiszorgorganisatie:

Dit geldt niet als VGZ Eigen Keuze hebt.

Verwijsbrief

Om de kosten van verpleging of verzorging vergoed te krijgen, hebt u in een aantal gevallen een verwijsbrief nodig van:

  • Huisarts of medisch specialist: voor palliatief terminale zorg.
  • Medisch specialist: voor medische specialistische verpleging thuis. De zorg vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Hieronder valt ook de verpleging voor verzekerden onder de 18 jaar (intensieve kindzorg).

Stappen voor verpleging en verzorging

  1. Uw huisarts, ziekenhuis of wijkteam kan uw verwijzing regelen (zie hierboven) en u doorverwijzen naar de thuiszorgorganisatie in uw gemeente. Of zoek een gecontracteerde thuiszorgorganisatie in Zorgzoeker, zoek op 'verpleging en verzorging'.
  2. Voor verpleging en verzorging hebt u een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig. U maakt samen met een verpleegkundige niveau 5 van de thuiszorgorganisatie een zorgplan. In dit plan staat welke zorg u nodig hebt en hoe vaak en hoelang u zorg nodig hebt. Ook vertelt de verpleegkundige wat u, eventueel met hulp(middelen), zelf kunt doen.
    Is verpleging en verzorging nodig voor een verzekerden jonger dan 18 jaar Dan wordt de indicatie gesteld door een kinderverpleegkundige niveau 5. De kinderverpleegkundige niveau 5 stelt vervolgens samen met de ouders en kinderarts een zorgplan op.
  3. Een verpleegkundig specialist, verpleegkundige, verzorgende niveau 3 of verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) levert vervolgens de verpleging en verzorging uit uw zorgplan.

Verpleging en verzorging in het buitenland

Gaat u tijdelijk naar het buitenland en wilt u de verpleging en verzorging daar vergoed krijgen? Hiervoor moet u vooraf het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland invullen en naar ons opsturen. 

De verpleging en verzorging uit uw zorgplan wordt geleverd door een verpleegkundig specialist, verpleegkundige, verzorgende niveau 3 of verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) van een thuiszorgorganisatie.

De thuiszorgorganisaties waarmee wij een contract hebben vindt u in Zorgzoeker, zoek op 'Verpleging en verzorging'.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg