Vergoeding psychologische zorg 2018

Hebt u psychische klachten? Dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw huisarts of de praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Houdt u klachten of worden deze erger? Dan verwijst uw huisarts u door naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.


Wat is generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ?

Generalistische basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen. Of mensen met stabiele chronische problemen met een laag risico.

Bij gespecialiseerde GGZ gaat het om de diagnostiek en behandeling van (zeer) complexe psychische problemen. 


Vergoeding basisverzekering (18 jaar en ouder)

Psychologische ondersteuning door een huisarts of praktijkondersteuning GGZ krijgt u volledig vergoed. U betaalt hiervoor ook geen eigen risico. De vergoeding van generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder. En u betaalt hiervoor wel eigen risico.

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Zo voorkomt u financiële verrassingen

 • De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Dit moet geregistreerd zijn via de website GGZ Kwaliteitsstatuut. Anders krijgt u geen vergoeding. Kiest u voor een zorgaanbieder met een contract voor GGZ? Dan weet u zeker dat deze een kwaliteitsstatuut GGZ heeft. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies. Zoek op ’GGZ’.
 • Bent u 18 jaar of ouder? Hou er dan rekening mee dat u eigen risico betaalt voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Voor zorg door uw huisarts of GGZ-praktijkondersteuner betaalt u geen eigen risico.
 • Uw behandeling (interventie) moet voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk. Bekijk de behandelingen die hieraan voldoen. Of vraag het na bij uw behandelaar.

Vergoeding aanvullende verzekeringen (18 jaar en ouder)

Vanuit de aanvullende verzekeringen hebt u recht op vergoedingen voor specifieke psychologische zorg:

Extra informatie

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u eigen risico voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Voor zorg door uw huisarts of GGZ-praktijkondersteuner betaalt u geen eigen risico.


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben, en hebt u VGZ Ruime Keuze? Dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt. Bekijk uw maximale vergoeding:

  Dit geldt niet als u de basisverzekering VGZ Eigen Keuze hebt.
  Let op: gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en de zorgaanbieder voldoet niet aan de specifieke kwaliteitseisen uit onze verzekeringsvoorwaarden? Dan vergoeden wij de behandeling niet.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

De volgende behandelingen vallen niet onder geestelijke gezondheidszorg:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • psychosociale hulp
 • zorg bij leerstoornissen waaronder dyslexie 
 • zelfhulp
 • het toeleiden naar zorg
 • preventie en dienstverlening
 • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen

Verwijzing

Voor generalistische basis GGZ en voor gespecialiseerde GGZ hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter (als verzekerde geen huisarts heeft).

Ontving u GGZ op basis van de Jeugdwet en bent u 18 jaar geworden? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig.

Toestemming nodig voor gespecialiseerde en langdurige GGZ met verblijf

Voor gespecialiseerde GGZ mét een verblijf (opname) hebt u vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij voor deze zorg een contract hebben? Dan regelt uw zorgaanbieder dat voor het 1e jaar. Bij een zorgaanbieder zonder contract moet u de toestemming altijd zelf aanvragen. Gebruik hiervoor het Formulier gespecialiseerde GGZ met verblijf.

Is er sprake van langdurige GGZ en moet u na het eerste jaar ook nog in een instelling verblijven? Dan moet u altijd opnieuw toestemming aanvragen. Dit doet u voor het 2e en 3e jaar met de checklist LGGZ van Zorgverzekeraars Nederland.

U kunt de ingevulde checklist LGGZ naar ons mailen via MachtigingenGGZ@vgz.nl. Of per post sturen naar:

Coöperatie VGZ
t.a.v. afdelingen Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Anders krijgt u de kosten niet vergoed. In het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder staat wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de zorg. Dit is de zogenoemde regiebehandelaar.

In een vrijgevestigde praktijk zal de regiebehandelaar u zelf behandelen. Bij de behandeling in een instelling kunnen meerdere zorgaanbieders betrokken zijn. De regiebehandelaar regelt dan de onderlinge samenwerking. Ook zorgt de regiebehandelaar ervoor dat u zelf meebeslist over uw behandelingsmogelijkheden.

Hieronder vindt u de regiebehandelaren die de zorg mogen verlenen. In de voorwaarden vindt u de vereisten waaraan de regiebehandelaren moeten voldoen.

Generalistische basis GGZ (GB GGZ)

 • in een vrijgevestigde praktijk: klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog;
 • in een instelling: klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, de specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG, klinisch geriater en verpleegkundig specialist; 
 • bij een behandeling die is gestart onder de Jeugdwet: kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste prestatie) als u 18 jaar of ouder bent.

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

 • in een vrijgevestigde praktijk: psychiater, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut;
 • in een instelling: psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG, klinisch geriater en verpleegkundig specialist;
 • bij een behandeling die is gestart onder de Jeugdwet: kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste prestatie) als u 18 jaar of ouder bent.

Een zorgaanbieder vinden

In Vergelijk en Kies vindt u zorgaanbieders bij u in de buurt. U ziet ook met welke zorgaanbieders en voor welke zorg wij een contract hebben. Zo weet u zeker dat uw zorgaanbieder de zorg mag verlenen en aan alle kwaliteitseisen voldoet.

Eisen bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder

U kunt ook naar een zorgaanbieder gaan waarmee wij geen contract hebben. Deze zorgaanbieder moet aan bepaalde eisen voldoen. In onze verzekeringsvoorwaarden leest u welke eisen dit zijn. Voldoet uw zorgaanbieder niet aan de eisen? Dan vergoeden wij de kosten van de behandeling niet.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg