Gebruiksvoorwaarden VGZ Soepel en Sterk Coach

1. Algemeen

1.1 Aangeboden door VGZ

De VGZ Soepel en Sterk Coach wordt aangeboden door VGZ. VGZ is een handelsnaam van VGZ Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09156723. VGZ Zorgverzekeraar NV maakt deel uit van Coöperatie VGZ UA (hierna: “VGZ”).

1.2 Voor verzekerden

De VGZ Soepel en Sterk Coach wordt door VGZ aangeboden aan alle verzekerden van VGZ, VGZbewuzt en de IZZ Zorgverzekering door VGZ (hierna: “VGZ-verzekerden”). Dit controleren wij ook voorafgaand aan uw gebruik van de VGZ Soepel en Sterk Coach.

1.3 De Soepel en Sterk Coach is ontwikkeld samen met Physitrack PLC

Physitrack PLC is de leverancier van het platform waarop VGZ Soepel en Sterk Coach gebouwd is.

1.4 Programma’s samengesteld door Fysiotherapeuten

Physitrack heeft een aantal oefeningen vormgegeven in bewegingen en filmpjes. VGZ werkt samen met de fysiotherapeuten van Zorg1 voor het samenstellen van de beweegprogramma’s.

1.5 De rechten op de VGZ Soepel en Sterk Coach

Alle rechten met betrekking tot de app, waaronder het intellectuele eigendom, behoren toe aan VGZ of haar licentiegever Physitrack PLC. VGZ geeft de gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de VGZ Soepel en Sterk Coach te gebruiken. Alle informatie op/in de app is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht, herverdeeld of gebruikt voor enig commercieel doel.

 

2. Wat is de VGZ Soepel en Sterk Coach?

2.1 Een service die ondersteunt bij beter bewegen

De VGZ Soepel en Sterk Coach is een service in de vorm van een app. Deze app biedt verschillende beweegoefeningen en beweegprogramma’s. Met als doel voor u als gebruiker: sterkere spieren en soepele gewrichten. Alle oefeningen in de VGZ Soepel en Sterk Coach zijn algemene instructies. Eenvoudig te volgen via filmpjes die zijn gemaakt door Physitrack. De beweegprogramma’s zijn samengesteld in samenwerking met de fysiotherapeuten van Zorg1 en kunnen op een zelf gekozen intensiteit gevolgd worden.

2.2. Wat is VGZ Soepel en Sterk Coach niet?

Geen consult of behandeling

VGZ Soepel en Sterk Coach is geen vervanging voor een zorginhoudelijk (medisch) consult of behandeling van een arts of andere behandelaar (zoals een fysiotherapeut). Twijfelt u over het gebruik van de VGZ Soepel en Sterk Coach? Of ervaart u pijn of ongemak bij het gebruik van de app? Stop dan met het gebruik van de app en neem contact op met uw huisarts, specialist of behandelaar.

Geen medisch hulpmiddel

VGZ Soepel en Sterk Coach is geen medisch hulpmiddel in de zin van de Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh). De VGZ Soepel en Sterk Coach biedt ondersteuning waarbij geen diagnose- en of behandelresultaten worden gebruikt en/of geproduceerd.

 

3. (Meerdere) voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen los gelden van andere voorwaarden, zoals de (product)verzekeringsvoorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden van de app VGZ, VGZbewuzt of de IZZ Zorgverzekering door VGZ (hierna: “Zorg app”).

 

4. Toegang tot VGZ Soepel en Sterk Coach via uw zorg app

Wanneer u als VGZ-verzekerde de exclusieve app VGZ Soepel en Sterk Coach wilt gebruiken, verwerken VGZ en VGZ Soepel en Sterk Coach het gegeven dat u verzekerd bent bij VGZ, VGZbewuzt of de IZZ Zorgverzekering door VGZ. VGZ pseudonimiseert uw klantnummer tot een relatiesleutel en wisselt dit uit met Physitrack als platformleverancier van VGZ Soepel en Sterk Coach. Bij het starten van een nieuw beweegprogramma wordt gecontroleerd of de relatiesleutel nog geldig is en dus of u nog verzekerd bent.

U kunt het koppelen met uw relatiesleutel en daarmee de controle of u verzekerd bent direct stoppen door de koppeling tussen de Zorg app en de VGZ Soepel en Sterk Coach te verbreken. Dit kan via de instellingen onder ‘Gezondheid en zorg’ in uw Zorg app.

Wanneer u daarna opnieuw gebruik wilt maken van de app dient u de koppeling weer te activeren. Uw gegevens worden niet verwijderd bij het verbreken van de koppeling. Uw gegevens worden nog een jaar na het verbreken van de koppeling bewaard. U leest meer over de verwerking van uw persoonsgegevens en bewaartermijnen in het privacy statement bij de VGZ Soepel en Sterk Coach.

 

5. Aanmaken profiel in VGZ Soepel en Sterk Coach

Om VGZ Soepel en Sterk Coach te kunnen gebruiken, registreert u zich met een profiel. Wij vragen u naar informatie over uzelf, namelijk: naam, geboortejaar, geslacht en e-mailadres. Uw geboortejaar en geslacht worden gebruikt voor het maken van statistieken en analyses om de werking van de app te optimaliseren. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u de inloggegevens voor VGZ Soepel en Sterk Coach te doen toekomen. Het is daarom belangrijk dat het e-mailadres dat u aan ons verstrekt juist is.

 

6. Privacy

Bij het aanmaken van een profiel worden persoonlijke gegevens van u verwerkt. U kunt meer lezen over de manier waarop de app uw gegevens verwerkt en welke rechten u heeft in het Privacystatement.

 

7. Gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach

7.1 Wat mag u (niet) doen bij gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach ?

U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de app. Dit doet u zo:

a) Bij ongemak of pijn als gevolg van het gebruik van de app stopt u met het gebruik. U neemt zelf contact op met een zorgverlener (zoals huisarts, specialist of behandelaar)

b) U laat niemand meekijken als u inlogt in VGZ Soepel en Sterk Coach

c) U downloadt de laatste versie van VGZ Soepel en Sterk Coach

d) U beschikt over goede apparatuur met goede beveiliging en verbinding van uw apparaat met VGZ Soepel en Sterk Coach

e) U meldt misbruik of vermoedens van misbruik bij VGZ door contact op te nemen met/op soepelensterk@vgz.nl

f) U verricht geen handelingen en/of gedragingen bij gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden

g) U gebruikt de VGZ Soepel en Sterk Coach zo dat de (juiste) werking daarvan niet wordt verhinderd. Er geen inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan VGZ, de app of derden.

h) U houdt rekening met de toepassing van voorwaarden van de aanbieder van de app (zoals de Apple Store of Google Play Store) en de verkoper van uw apparaat.

i) U gebruikt de app zo dat deze niet als medisch hulpmiddel kan worden gekwalificeerd. De VGZ Soepel en Sterk Coach biedt ondersteuning waarbij geen diagnose- en of behandelresultaten worden gebruikt en/of geproduceerd. De VGZ Soepel en Sterk Coach mag dan ook niet voor die doeleinden worden gebruikt.

7.2 Onderhoud van de App

Voor onderhoud van de app kan VGZ de toegang tot de app (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stopzetten. VGZ zal de toegang of het gebruik van de App nooit (tijdelijk) beperken of stopzetten zonder dringende of gegronde redenen.

 

8. (tijdelijk) Stoppen met het gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach

8.1 Op ieder gewenst moment

U kunt het koppelen met uw relatiesleutel en daarmee controleren of u verzekerd bent, direct stoppen door de koppeling tussen de Zorg app en de VGZ Soepel en Sterk Coach te verbreken. Dit kan via de instellingen van ’Gezondheid en Zorg’ in uw Zorg app. Wanneer u daarna opnieuw gebruik wilt maken van de app dient u de koppeling weer te activeren. Uw gegevens worden niet verwijderd bij het verbreken van de koppeling. Meer over bewaartermijnen leest u in ons Privacystatement.

8.2 Beëindiging door VGZ

VGZ kan de toegang tot VGZ Soepel en Sterk Coach onderbreken of beëindigen als u niet meer verzekerd bent bij VGZ. Of als u naar het oordeel van VGZ heeft gehandeld in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. In dat geval heeft u geen recht op vergoeding van schade of (andere) kosten. VGZ kan daarnaast op elk moment eenzijdig besluiten tot het stopzetten van het aanbieden van deze app.  

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Waarvoor bent u zelf aansprakelijk?

Het gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach en het vertrouwen op de diensten in de app zijn op uw eigen risico. Wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en gebruik maakt van de VGZ Soepel en Sterk Coach begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat VGZ of de licentiegevers niet verantwoordelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik van de diensten en de werking van de app.

9.2 Waarvoor is VGZ niet aansprakelijk?

Behalve als sprake is van opzet of grove schuld is VGZ niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van:

a) het gebruik van de app en de diensten van de app (waaronder het vertrouwen en opvolgen van informatie ter lering)

b) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van VGZ Soepel en Sterk Coach, bijv. door updates of onderhoud of een slechte werking van uw apparaat waarop de app wordt gebruikt

c) onjuiste of onvolledige informatie in VGZ Soepel en Sterk Coach. De app is geen medisch hulpmiddel of onderdeel van een medische behandeling.

d) de inhoud van een gelinkte site of een link op een gelinkte site

e) onbevoegd inloggen, zolang u ons hiervan nog niet op de hoogte hebt gebracht

f) het onderbreken of beëindigen van uw gebruiksrecht wanneer u zich niet aan de afspraken in deze Gebruiksvoorwaarden houdt.

 

10. Overige

10.1 Wijzigingen en einde van de gebruiksvoorwaarden

VGZ Soepel en Sterk Coach VGZ heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden en de content, diensten en/of werking van VGZ Soepel en Sterk Coach eenzijdig te wijzigen. De nieuwste versie van de gebruiksvoorwaarden is te vinden op het Gezond Leven platform van VGZ. Bij een nieuwe versie van de app kunnen we ook de voorwaarden vernieuwen. Als u een nieuwe versie van VGZ Soepel en Sterk Coach met gewijzigde voorwaarden downloadt en gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

10.2 Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de VGZ Soepel en Sterk Coach en/of deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

11. Contact

Voor eventuele vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van VGZ Soepel en Sterk Coach, kunt u contact met onze klantenservice.

Dit is versie 1.0 van 14 november 2022