Privacy statement VGZ Soepel en Sterk Coach 

Privacy statement VGZ Soepel en Sterk Coach

De VGZ Soepel en Sterk Coach (hierna: “app”) wordt aangeboden door een deel van de zorgverzekeraars die onderdeel zijn van Coöperatie VGZ, te weten:

 • VGZ Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09156723.
 • N.V. Zorgverzekeraar UMC, statutair gevestigd en kantoorhouden te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09154428.
 • IZA Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09154427.

Hierna te noemen (“VGZ”).  

VGZ biedt services aan die ondersteunen in een gezonder leven en in zorg. De VGZ Soepel en Sterk Coach (hierna: ‘app’) is één van die services die aangeboden wordt aan alle verzekerden van VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC Zorgverzekering en Zorgzaam (hierna: ‘VGZ-verzekerden’). Een deel van de programma’s in de app wordt ook aangeboden aan niet-verzekerden. 

Om de app te laten werken, worden persoonsgegevens verwerkt. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In dit privacy statement leggen we uit hoe VGZ met de persoonsgegevens omgaat en hoe VGZ voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en andere privacy wet- en regelgeving die hier bij hoort. VGZ houdt zich hiermee aan de regels die staan in artikel 4 van de AVG.  

Verwerkingsverantwoordelijkheid

De zorgverzekeraars die onderdeel zijn van Coöperatie VGZ zijn de verwerkingsverantwoordelijke partij voor de app. Zij hebben de verantwoordelijkheid om het gebruik van persoonsgegevens op een juiste manier te doen. Die voldoet de wet- en regelgeving. De zorgverzekeraars staan bovenaan dit document genoemd.

Verwerker

Physitrack PLC (hierna: ‘Physitrack’) is een bedrijf dat officieel is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder bedrijfsnummer 08106661. Het adres is  125 London Wall (6th Floor), London EC2Y 5AS,. Physitrack is de leverancier van het platform of computersysteem waarop de app gebouwd is. VGZ bepaalt het doel en de middelen van de verwerkingen. Physitrack is daarmee verwerker voor VGZ. Voor meer informatie over hoe Physitrack in het algemeen zorgt voor het veilig, vertrouwelijk en correct verwerken van uw data, kunt u kijken op de website van Physitrack: https://www.physitrack.com/nl/legal/privacy

Voor wie is deze privacy verklaring?

VGZ verwerkt bij het aanbieden en uitvoeren van de app persoonsgegevens van de gebruikers. Deze verklaring is bedoeld voor gebruikers van de app.  

Welke persoonsgegevens verwerkt VGZ Soepel en Sterk Coach?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over u als persoon gaat of informatie geeft die naar u als persoon te herleiden is. De persoonsgegevens die van u als gebruiker in de app worden verwerkt, zijn: 

Relatiesleutel

Wanneer u als (collectief) VGZ-verzekerde de app VGZ Soepel en Sterk Coach wilt gebruiken, verwerken VGZ en VGZ Soepel en Sterk Coach het gegeven dat u (collectief) verzekerd bent bij VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC Zorgverzekering of Zorgzaam. VGZ vervangt uw klantnummer door een relatiesleutel. Hierdoor kunnen wij u niet meer herkennen. VGZ deelt deze relatiesleutel met Physitrack, de platformleverancier van de VGZ Soepel en Sterk Coach. Zo weet Physitrack dat u bij VGZ verzekert bent en dus van de VGZ Soepel en Sterk Coach gebruik mag maken. Bij het starten van een nieuw beweegprogramma wordt gecontroleerd of de relatiesleutel nog geldig is en dus of u nog (collectief) verzekerd bent. En van welke programma’s u op basis van uw (collectieve) verzekering gebruik kunt maken. Als u niet (collectief) verzekerd bent bij één van de merken van corporatie VGZ dan kunt u een deel van de programma’s in de app volgen.

Profiel

Om VGZ Soepel en Sterk Coach te kunnen gebruiken registreert u zich met een profiel. Wij vragen naar  uw naam, geboortejaar, geslacht en e-mailadres.

Metadata

Wij verwerken ook de metadata van het gebruik van app. Namelijk datum, tijdstip en inlog(pogingen). Dit doen we voor de VGZ Soepel en Sterk Coach en de app van VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ,IZA, UnitedConsumers, UMC Zorgverzekering of Zorgzaam (hierna: ‘app van uw zorgverzekeraar’). 

Van wie ontvangen wij uw gegevens?

Deze persoonsgegevens worden door u als betrokkene in de zin van de AVG of door VGZ in haar rol als zorgverzekeraar aan de app verstrekt. VGZ verkrijgt alleen analyses in geaggregeerde (anonieme) vorm van Physitrack.    

Met welke doelen verwerkt VGZ Soepel en Sterk Coach uw persoonsgegevens?

Als u VGZ Soepel en Sterk Coach als verzekerde gebruikt, verwerkt de app uw persoonsgegevens om te controleren of u verzekerd bent bij VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC of Zorgzaam. En om u toegang te geven tot programma’s. 

Daarnaast gebruiken we van zowel VGZ-verzekerden als niet-verzekerden de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, geboortejaar en e-mailadres om u van inloggegevens te voorzien;
 • Gekoppeld aan uw profiel verwerken wij uw gebruiksgegevens zoals geselecteerde programma’s, gekozen intensiteit en waar u in de programma’s gebleven bent om u een prettige app-ervaring te kunnen bieden; 
 • Het maken van statistieken en analyses om de werking van de app te optimaliseren (zoals informatie over inloggen en navigeren in de app).

Welke persoonsgegevens verwerkt Physitrack?

Het gebruik en de delen van informatie door Physitrack, inclusief persoonlijke gegevens, wordt beperkt door hun overeenkomsten met hen.
VGZ weet niet welke oefeningen u heeft uitgevoerd of welk oefenprogramma u specifiek volgt of heeft gevolgd.

Hoe worden Persoonsgegevens verzameld door Physitrack?

Physitrack gebruikt verschillende methodes om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

 • Directe interacties. U kunt uw Identiteits- en Contactgegevens (waar deze persoonsgegevens bevatten) aan Physitrack verstrekken door u te registreren of door met Physitrack te corresponderen per e-mail of via de chat voor technische ondersteuning. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • Een account aanmaakt binnen de Soepel en Sterk Coach;
  • Ons feedback geeft of u contact met ons opneemt.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met Physitrack-diensten en e-mails, verzamelt Physitrack (en haar externe partners) automatisch technische gegevens over uw apparatuur. Physitrack (en hun externe partners) verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën, onder andere om u goed te kunnen ondersteunen bij technische problemen.
 • Derden. Physitrack zal persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen, zoals hieronder genoemd:
  Anoniem gemaakte  persoonsgegevens verstrekt door VGZ of door haar aangestelde vertegenwoordiger

Hoe gebruikt Physitrack uw persoonsgegevens?

Physitrack zal uw persoonsgegevens gebruiken voor interne doeleinden en voor een betere service.  Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Om u te helpen bij technische problemen met de app; 
 • Om de app inhoudelijk en technisch te verbeteren;
 • Waar Physitrack moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

In extreme situaties kan Physitrack wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel. Indien dit het geval is zullen we u  op de hoogte stellen en uiteraard privacywetgeving zoals AVG en GDPR in acht nemen. We zullen uw persoonlijke gegevens daarmee altijd met grote zorgvuldigheid behandelen.

Wat is de grondslag waarop VGZ uw persoonsgegevens verwerkt?

Alle verwerkingen van persoonsgegevens hebben een wettelijke grondslag, met andere woorden: een juridische basis, nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van een grondslag zoals genoemd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken de volgende grondslagen voor onze verwerkingen:
 • Artikel 6 lid 1 sub b AVG: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
  De ‘overeenkomst’ waarop we hier doelen is het door u als gebruiker geaccepteerde document van de Gebruiksvoorwaarden van de VGZ Soepel en Sterk Coach. Hierin is bijvoorbeeld opgenomen dat enkel verzekerden gebruik mogen maken van alle programma’s in de app. Om te voldoen aan die voorwaarde moeten wij noodzakelijkerwijs controleren of er sprake is van een verzekering. Daarnaast moeten wij ervoor zorgen dat de app functioneert zoals in de Gebruiksvoorwaarden is aangegeven.
 • Artikel 6 lid 1 sub a AVG: toestemming 
  Indien geen van de grondslagen van toepassing is, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als wij daarvoor uw toestemming hebben ontvangen. Daarbij heeft u het recht om de toestemming ook weer in te trekken. Vanaf dat moment zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor het betreffende doel verwerken.Wat doen wij beslist niet met uw persoonsgegevens?

Wat doen wij beslist niet met uw persoonsgegevens?

Geen verwerking van bijzondere persoonsgegevens

In de VGZ Soepel en Sterk Coach worden geen bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt. In de VGZ Soepel en Sterk Coach worden enkel beweegprogramma’s aangeboden als service in de vorm van een app. Er zitten verschillende beweegoefeningen en beweegprogramma’s in die enkel gelden als algemene instructies. Dit zijn geen ‘gegevens over gezondheid’ en deze houden geen verband met de fysieke of mentale gezondheid van u als gebruiker. Er komt ook op geen enkele manier een geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand door het gebruik van deze app. Zoals uitgewerkt in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De  app mag ook niet voor dergelijke behandelrelaties worden gebruikt. 

Geen verwerking ten behoeve van commerciële doeleinden

In deze app worden uw gegevens niet verwerkt ten behoeve van commerciële doeleinden. Indien wij dit in de toekomst wel zouden doen, vragen wij daarvoor altijd eerst uw toestemming. 

Betrokken partijen, bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

 • VGZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens
 • Bij de werking van de app is verwerker Physitrack als platformontwikkelaar betrokken. Daarnaast heeft VGZ afspraken gemaakt met Physitrack over het inschakelen van eventuele subverwerkers.
 • Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. 

Delen van uw persoonsgegevens door Physitrack

Physitrack kan uw persoonsgegevens delen met enkele partijen zoals subverwerkers, voor zakelijke doeleinden, zoals het uitvoeren van Diensten zoals technische ondersteuning bij gebruik van de Soepel en Sterk Coach. Deze subverwerkers worden voor de samenwerking  uitgebreid gescreend door Physitrack om uw privacy te waarborgen en bevinden zich binnen de ERR. Voorbeelden van verwerkers die IT-, hosting- en systeembeheerdiensten leveren worden vermeld op https://support.physitrack.com/subprocessors.

Wat doet VGZ met profilering en geautomatiseerde besluitvorming?

VGZ maakt geen gebruik van profilering op basis van persoonsgegevens bij het uitvoeren van de app. Profilering elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Met wie deelt VGZ uw persoonsgegevens?

De volgende partij verwerken als verwerker persoonsgegevens van gebruikers in de zin van de AVG in opdracht en onder gezag VGZ:
 • Physitrack PLC als platformontwikkelaar van VGZ Soepel en Sterk Coach en dienstverleners waarmee Physitrack samenwerkt. VGZ wisselt met Physitrack PLC het gegeven uit of de gebruiker nog verzekerd is.

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

VGZ en Physitrack verwerken uw persoonsgegevens enkel in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

VGZ & Phsyitrack bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld en vastgelegd. In het geval van de VGZ Soepel en Sterk Coach worden na het verbreken van de relatiesleutel en/of het verwijderen van de app de persoonsgegevens 1 jaar bewaard.

In sommige omstandigheden kunt u de VGZ Soepel & Sterk Coach vragen om uw gegevens te verwijderen: zie het gedeelte ‘Welke privacy rechten hebt u' van dit Beleid voor meer informatie.

In sommige omstandigheden zal Physitrack uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden,. In dit geval kan Physitrack deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Welke privacy rechten hebt u?

U heeft recht op informatie over de gegevens die over u zijn verzameld en verwerkt door de VGZ Soepel en Sterk Coach. Deze informatie is opgenomen in deze privacyverklaring.
Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen (rectificeren), te verwijderen (wissen), te beperken, over te dragen aan een andere partij (dataportabiliteit) en om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die over u worden bewaard en niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming.
 
U heeft het recht VGZ Soepel en Sterk Coach te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien u met succes gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), indien VGZ Soepel en Sterk Coach uw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of indien VGZ Soepel en Sterk Coach is verplicht om uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op een door u gegeven toestemming, heeft u het recht om de toestemming weer in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat de toestemming tot het moment van intrekking geldig is.

Wilt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u uw rechten gebruiken? Neemt u dan contact op met de privacyfunctionaris van VGZ via privacy@vgz.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming van uw werkgever of bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 

Mist u informatie?

Uitgebreide informatie over uw privacy rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

VGZ heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of VGZ de regels van de AVG toepast en naleeft. Heeft u een vraag over de manier waarop VGZ omgaat met uw persoonsgegevens? Of wilt u uw rechten uitoefenen? Dan kunt u contact opnemen met de FG. U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij:

VGZ
Functionaris voor Gegevensbescherming
privacy@vgz.nl
Postadres: Postbus 5040 6802 EA Arnhem.

Heeft u een klacht over VGZ met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

VGZ is in beweging. Samen met alle partners én leden werkt VGZ dagelijks aan innovaties voor gezondheid en zorg. De privacywetgeving en de rechtspraak is ook in ontwikkeling. VGZ kan deze privacyverklaring daarom aanpassen. VGZ adviseert om regelmatig op Gezond Leven van VGZ om te kijken of de inhoud van deze verklaring is gewijzigd.

Versie Datum publicatie   Belangrijkste wijzigingen
 1.0  14 november 2022  Eerste versie
 2.0  3 april 2023  App ook beschikbaar voor verzekerden van andere zorgverzekeraars die onderdeel zijn van coöperatie VGZ en deels voor niet-verzekerden

 3.0  28 september 2023  Er zijn verschillende artikelen aangepast en een aantal punten zijn aangescherpt met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.