Privacy statement VGZ Soepel en Sterk Coach 

Privacy statement VGZ Soepel en Sterk Coach

De VGZ Soepel en Sterk Coach (hierna: “app”) wordt aangeboden door een deel van de zorgverzekeraars die onderdeel zijn van Coöperatie VGZ, te weten:

 • VGZ Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09156723.
 • N.V. Zorgverzekeraar UMC, statutair gevestigd en kantoorhouden te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09154428.
 • IZA Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09154427.

Hierna te noemen (“VGZ”).  

VGZ biedt services aan die ondersteunen in een gezonder leven en in zorg. De VGZ Soepel en Sterk Coach (hierna: ‘app’) is één van die services die aangeboden wordt aan alle verzekerden van VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC Zorgverzekering en Zorgzaam (hierna: ‘VGZ-verzekerden’). Een deel van de programma’s in de app wordt ook aangeboden aan niet-verzekerden. 
Om de app te laten werken, worden persoonsgegevens verwerkt. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe VGZ met de persoonsgegevens omgaat en hoe zij voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en aanverwante privacy wet- en regelgeving. VGZ sluit daarbij aan bij de definities zoals deze zijn opgenomen in artikel 4 van de AVG. 

Verwerkingsverantwoordelijkheid

De zorgverzekeraars die onderdeel zijn van Coöperatie VGZ – zoals hierboven genoemd - zijn de verwerkingsverantwoordelijke partij voor de app. 

Verwerker

Physitrack PLC (hierna: ‘Physitrack’) is de leverancier van het platform waarop de app gebouwd is. VGZ bepaalt het doel en de middelen van de verwerkingen. Physitrack is daarmee verwerker voor VGZ. 

Voor wie is deze privacy verklaring?

VGZ verwerkt bij het aanbieden en uitvoeren van de app persoonsgegevens van de gebruikers. Deze verklaring is bedoeld voor u als gebruiker van de app.  

Welke persoonsgegevens verwerkt VGZ Soepel en Sterk Coach?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over u als persoon gaat of informatie geeft die naar u als persoon te herleiden is. De persoonsgegevens die van u als gebruiker in de app worden verwerkt, zijn: 

Relatiesleutel

Wanneer u als VGZ-verzekerde de app VGZ Soepel en Sterk Coach wilt gebruiken, verwerken VGZ en VGZ Soepel en Sterk Coach het gegeven dat u verzekerd bent bij VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ IZA, UnitedConsumers, UMC Zorgverzekering of Zorgzaam. VGZ pseudonimiseert uw klantnummer tot een relatiesleutel en wisselt dit uit met Physitrack als platformleverancier van VGZ Soepel en Sterk Coach. Bij het starten van een nieuw beweegprogramma wordt gecontroleerd of de relatiesleutel nog geldig is en dus of u nog verzekerd bent. Als u niet verzekerd bent bij één van de merken van corporatie VGZ dan kunt u slechts een deel van de programma’s in de app volgen. 

Profiel

Om VGZ Soepel en Sterk Coach te kunnen gebruiken, registreert u zich met een profiel. Wij vragen u naar informatie over uzelf, namelijk naam, geboortejaar, geslacht en e-mailadres.

Metadata

Wij verwerken ook de metadata van het gebruik van app VGZ Soepel en Sterk Coach en de app van VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC Zorgverzekering of Zorgzaam (hierna: ‘app van uw zorgverzekeraar’) als datum, tijdstip en inlog(pogingen). 

Van wie ontvangen wij uw gegevens?

Deze persoonsgegevens worden door u als betrokkene in de zin van de AVG of door VGZ in haar rol als zorgverzekeraar aan de app verstrekt. VGZ verkrijgt alleen analyses in geaggregeerde (anonieme) vorm van Physitrack.   

Met welke doelen verwerkt VGZ Soepel en Sterk Coach uw persoonsgegevens?

Als u VGZ Soepel en Sterk Coach als verzekerde gebruikt, verwerkt de app uw persoonsgegevens om te controleren of u verzekerd bent bij VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC of Zorgzaam en om u toegang te geven tot programma’s. 

Daarnaast gebruiken we van zowel VGZ-verzekerden als niet-verzekerden de volgende persoonsgegevens;

 • Uw naam, geboortejaar en e-mailadres om u van inloggegevens te voorzien;
 • Gekoppeld aan uw profiel verwerken wij uw gebruiksgegevens zoals geselecteerde programma’s, gekozen intensiteit en waar u in de programma’s gebleven bent om u een prettige app-ervaring te kunnen bieden; 
 • Het maken van statistieken en analyses om de werking van de app te optimaliseren (zoals informatie over inloggen en navigeren in de app).

Wat is de grondslag waarop VGZ uw persoonsgegevens verwerkt?

Alle verwerkingen van persoonsgegevens hebben een wettelijke grondslag nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis een grondslag zoals genoemd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken de volgende grondslagen voor onze verwerkingen:

 • Artikel 6 lid 1 sub b AVG: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
  De ‘overeenkomst’ waarop we hier doelen is het door u als gebruiker geaccepteerde document van de Gebruiksvoorwaarden van de VGZ Soepel en Sterk Coach. Hierin is bijvoorbeeld opgenomen dat enkel verzekerden gebruik mogen maken van alle programma’s in de app. Om te voldoen aan die voorwaarde moeten wij noodzakelijkerwijs controleren of er sprake is van een verzekering. Daarnaast moeten wij ervoor zorgen dat de app functioneert zoals in de Gebruiksvoorwaarden is aangegeven.
 • Artikel 6 lid 1 sub a AVG: toestemming 
  Indien geen van de grondslagen van toepassing is, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als wij daarvoor uw toestemming hebben ontvangen. Daarbij heeft u het recht om de toestemming ook weer in te trekken. Vanaf dat moment zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor het betreffende doel verwerken.
   

Wat doen wij expliciet niet met uw persoonsgegevens?

Geen verwerking van bijzondere persoonsgegevens

In de VGZ Soepel en Sterk Coach worden geen bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt. In de VGZ Soepel en Sterk Coach worden enkel beweegprogramma’s aangeboden als service in de vorm van een app. Er zitten verschillende beweegoefeningen en beweegprogramma’s in die enkel gelden als algemene instructies. Dit zijn geen ‘gegevens over gezondheid’ en deze houden geen verband met de fysieke of mentale gezondheid van u als gebruiker. Er komt ook op geen enkele manier een geneeskundige behandelingsovereenkomst zoals uitgewerkt in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst tot stand door het gebruik van deze app en de app mag ook niet voor dergelijke behandelrelaties worden gebruikt. 

Geen verwerking ten behoeve van commerciële doeleinden

In deze app worden uw gegevens niet verwerkt ten behoeve van commerciële doeleinden. Indien wij dit in de toekomst wel zouden doen, vragen wij daarvoor altijd eerst uw toestemming. 

Betrokken partijen, bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

 • Bij de werking van de app is verwerker Physitrack als platformontwikkelaar betrokken. Daarnaast heeft VGZ afspraken gemaakt met Physitrack over het inschakelen van eventuele subverwerkers. 
 • Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. 
 • VGZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens.
   

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing (vergetelheid), beperking van verwerking(en), overdraagbaarheid (dataportabiliteit) of (recht van) bezwaar op verdere verwerking van uw gegevens. 

Wilt u meer informatie over de verwerkingen van uw persoonsgegevens of wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact op met de privacy functionaris van VGZ via privacy@vgz.nl. Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming van uw werkgever of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Wat doet VGZ met profilering en geautomatiseerde besluitvorming?

VGZ maakt geen gebruik van profilering op basis van persoonsgegevens bij het uitvoeren van de app.

Met wie deelt VGZ uw persoonsgegevens?

De volgende partijen verwerken als verwerker persoonsgegevens van gebruikers in de zin van de AVG in opdracht en onder gezag van VGZ:

• Physitrack PLC als platformontwikkelaar van VGZ Soepel en Sterk Coach en dienstverleners waarmee Physitrack samenwerkt. VGZ wisselt met Physitrack PLC het gegeven uit of de gebruiker nog verzekerd is.

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

VGZ en Physitrack verwerken uw persoonsgegevens enkel in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

VGZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld en vastgelegd. In het geval van VGZ Soepel en Sterk Coach worden na het verbreken van de relatiesleutel / het verwijderen app de persoonsgegevens 1 jaar bewaard.

Welke privacy rechten hebt u?

U heeft het recht op informatie over de verwerkingen door VGZ. Deze informatie staat in deze privacy verklaring. 

Verder heeft u het recht op uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen (rectificeren), te verwijderen (wissen), te beperken, over te dragen aan een andere partij (dataportabiliteit) en om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming. 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op een door u gegeven toestemming, heeft u het recht om de toestemming weer in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat de toestemming tot het moment van intrekking geldig is.
 

Mist u informatie?

Uitgebreide informatie over uw privacy rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

VGZ heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of VGZ de regels van de AVG toepast en naleeft. Heeft u een vraag over de manier waarop VGZ omgaat met uw persoonsgegevens? Of wilt u uw rechten uitoefenen? Dan kunt u contact opnemen met de FG. U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij:

VGZ
Functionaris voor Gegevensbescherming
privacy@vgz.nl
Postadres: Postbus 5040 6802 EA Arnhem.

Heeft u een klacht over VGZ met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

VGZ is in beweging. Samen met alle partners én leden werkt VGZ dagelijks aan innovaties voor gezondheid en zorg. De privacywetgeving en de rechtspraak is ook in ontwikkeling. VGZ kan deze privacyverklaring daarom aanpassen. VGZ adviseert om regelmatig op Gezond Leven van VGZ om te kijken of de inhoud van deze verklaring is gewijzigd.

 

Versie Datum publicatie   Belangrijkste wijzigingen
 1.0  14 november 2022  Eerste versie
 2.0  3 april 2023  App ook beschikbaar voor verzekerden van andere zorgverzekeraars die onderdeel zijn van coöperatie VGZ en deels voor niet-verzekerden