Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. Zoals ouderen, mensen met een handicap en mensen met langdurige psychische problemen.

Wat regelt de Wlz?

Alles wat je op het gebied van zorg nodig hebt, wordt vanuit de Wlz geregeld, zoals:

 • Verblijf in een instelling (thuis blijven wonen kan ook)
 • Begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en het vervoer daarheen
 • Geneeskundige zorg en behandeling die te maken heeft met de aandoening
 • Bepaalde hulpmiddelen als je in een instelling woont

Wanneer heb je langdurige zorg nodig?

Als je door een ziekte of aandoening voor langere tijd blijvend:

 • 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig heeft
 • Niet meer zelfstandig kunt blijven wonen. De hulp vanuit de omgeving of ondersteuning vanuit de gemeente of de zorgverzekeraar is niet langer voldoende

Zorg uit de zorgverzekeringswet

Zolang je geen zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft, krijg je de zorg vergoed vanuit jouw zorgverzekering. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaard zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek en ook de wijkverpleging. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt.

 

Meer zorg nodig?

Als dat nodig is wordt deze zorg uit je zorgverzekering aangevuld met hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze hulp is erop gericht dat je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Heb je meer zorg nodig dan dat je krijgt uit de Zvw en de Wmo? Dan kun je in aanmerking komen voor zorg vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). De overheid is verantwoordelijk voor de Wlz.

Wet langdurige zorg

Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • Ouderen met ernstige dementie
 • Mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • Mensen met een ernstige psychische stoornis

Lees op de VGZ Zorgkantoren website om welke zorgsoorten het gaat.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • Begeleiding en dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp en aanpassing aan de woning
 • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten

Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze deze ondersteuning regelt. Wil je meer weten over de Wmo? Informeer dan bij jouw gemeente.

Welke zorg past bij je?

Beantwoord de vragen en bekijk welke zorg past bij jouw wensen. En hoe je dit regelt.

Ga naar Zorgnavigatie