Vergoeding zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019

Zorg voor mensen met een zintuiglijke handicap (blindheid, doofheid of een taalontwikkelingsstoornis) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt wel een verwijzing nodig van uw arts.

Wanneer bent u zintuiglijk gehandicapt?

Onder zintuiglijk gehandicapten vallen:

  • Visueel gehandicapten (gedeeltelijk of helemaal blind)
  • Auditief gehandicapten (gedeeltelijk of helemaal doof)
  • Mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) door een communicatieve beperking
  • Mensen met een combinatie van bovenstaande beperkingen

De zorg heeft als doel u zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor behandelingen zonder opname. U betaalt wel uw eigen risico voor deze zorg. Behandelingen met opname worden vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor kunt u terecht bij uw zorgkantoor. Bekijk uw vergoeding: 

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze

Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van het gecontracteerde tarief

Niet-gecontacteerde zorgaanbieder: 80% op basis van het gemiddeld gecontracteerde tarief

Eigen Keuze

Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van het gecontracteerde tarief

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: 100% van het wettelijk tarief of gebruikelijke (marktconforme) tarief

Extra informatie

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u uw eigen risico voor de vergoeding van zintuigelijk gehandicaptenzorg vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

    Kijk in de Zorgzoeker voor een zorgaanbieder waarmee we wel een contract hebben.

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw medisch specialist of uw huisarts. Gaat het om zorg voor een auditieve of communicatieve beperking? Dan kunt u ook een verwijsbrief krijgen van een klinisch fysicus-audioloog bij een audiologisch centrum.

U kunt terecht bij instellingen die zich toeleggen op de behandeling van zintuiglijk gehandicapten en waar de behandeling plaatsvindt door een multidisciplinair team.

In de Zorgzoeker vindt u deze zorgaanbieders bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg