Vergoeding verblijf of opname in een instelling 2019

Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor:

  • medisch noodzakelijk verblijf van 24 uur of langer in verband met huisartsenzorg (eerstelijnsverblijf), verloskundige zorg, medisch specialistische zorg, gespecialiseerde GGZ of specialistische kaakchirurgie. Hieronder vallen ook noodzakelijke verpleging, verzorging, geneesmiddelen, hulpmiddelen, verbandmiddelen en paramedische zorg zoals fysiotherapie.
  • verblijf voor verzekerden jonger dan 18 jaar die intensieve kindzorg nodig hebben.

Vergoeding tot maximaal 3 jaar

Wij vergoeden medisch noodzakelijke verblijfskosten maximaal 1.095 dagen (3 jaar). Is er een onderbreking van maximaal 30 dagen in het verblijf? Dan tellen deze dagen niet mee in het totale aantal dagen van het verblijf. Hebt u weekend- of vakantieverlof? Dan tellen deze dagen wél mee voor de berekening van de maximale duur van 3 jaar.

Vergoeding verblijf in een instelling uit de basisverzekering

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze

Gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 100% op basis van het gecontracteerde tarief
Niet-gecontacteerde zorgaanbieder: maximaal 80% op basis van het gemiddeld gecontracteerde tarief

Eigen Keuze

Gecontracteerde zorgaanbieder en niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 100% van het marktconforme tarief


Vergoedingen verblijf uit de aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering kunt u vergoedingen krijgen in een aantal specifieke situaties:

Waar mag het verblijf plaatsvinden?

Het verblijf mag plaatsvinden in:

  • een ziekenhuis
  • op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis
  • een GGZ-instelling
  • een revalidatie-instelling.
  • in het geval van eerstelijnsverblijf, een instelling waar de geneeskundige zorg wordt verleend onder verantwoordelijkheid van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. De instelling moet voldoen aan de eisen uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). 

De instellingen en ziekenhuizen waarmee wij een contract hebben vindt u in de Zorgzoeker.

Gaat u naar een instelling waarmee wij voor de betreffende zorg geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen.

Extra informatie

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering. Dat geldt voor bijna alle zorg in het ziekenhuis.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft en u hebt een VGZ Ruime Keuze? Dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

Dit geldt niet als u de basisverzekering VGZ Eigen Keuze hebt.

Voorschrift

Het verblijf vindt plaats op voorschrift van een huisarts, verloskundige, medisch specialist, psychiater of kaakchirurg. Voor verblijf in verband met intensieve kindzorg mag een kinderarts of kinderverpleegkundige, niveau 5 een voorschrift afgeven. Zij stellen vast of het verblijf medisch noodzakelijk is.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg