Whitepapers VGZ Zakelijk

Whitepapers van VGZ

VGZ is een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. En een professionele partner voor het realiseren van 'Gezond werkgeverschap': een gezonde organisatie én gezonde medewerkers. Met focus op de thema's preventie, zorg en duurzame inzetbaarheid. Onze kennis en ervaring delen wij via onze whitepapers.

Meest recente whitepapers

Het kan! Gezonde voeding stimuleren bij medewerkers

Geen onderwerp is zo veelbesproken als voeding. Tegelijk is het misschien wel het meest lastige onderwerp voor een werkgever om in de eigen organisatie aan de orde te stellen. Maar gezonde voeding stimuleren bij medewerkers kan! Zij vertelden zelf hoe. U leest het in de whitepaper en ook hoe u hun intrinsieke motivatie kunt vergroten. Met 10 belangrijke inzichten uit de gedragspsychologie en 5 don’ts en 5 do’s.

Download de whitepaper Gezonde voeding stimuleren

Mentale veerkracht

Mentale veerkracht levert veel op! Bedrijven met bevlogen medewerkers, die heel veerkrachtig zijn, hebben 10% meer klantloyaliteit, 20% meer winst en 40% minder ziekteverzuim. Maar wat is het precies, wat betekent het in de werksituatie en hoe kun je het vergroten bij medewerkers? In deze whitepaper gaan we hierop in en delen we met u onze kennis van bewezen technieken uit een good practice.

Download de whitepaper Mentale veerkracht

Medewerkers en hun gezondheid

Wat vinden medewerkers van hun gezondheid in relatie tot hun werk? Hierover hebben wij onderzoeken en cocreatiesessies gedaan met medewerkers in de leeftijd van 30-45 jaar. De uitkomsten die we vonden, zijn bepaald onthullend! In de whitepaper leest u onder andere wat zij wel en niet met u delen en wat zij van u verwachten, met concrete tips die de medewerkers zelf gaven.

Download de whitepaper Medewerkers en hun gezondheid

Overige whitepapers

Psychoterreur op de werkvloer

Pesten op het werk richt psychische schade aan bij medewerkers en kost veel geld. Een werkgever moet medewerkers informeren over de maatregelen die hij treft tegen psychosociale arbeidsbelasting. Daarom is het belangrijk om hier beleid op te maken. Deze whitepaper geeft hiervoor praktische tips.

Download de whitepaper Psychoterreur op de werkvloer

Werkstress: hoe zit het precies?

Wat is stress precies? En hoe kunnen bedrijven hier op de juiste manier op inspelen? In elk geval is het beroepsziekte nummer één! De aanpak bestaat uit onder andere het creëren van een veilige werkomgeving en vergroten van de zelfredzaamheid van medewerkers. Deze whitepaper vertelt u hoe het zit met signalen en stresstypes. En welke aanpak werkgevers en in het bijzonder leidinggevenden kunnen hanteren.

Download de whitepaper Werkstress: hoe zit het precies?

Anders kijken naar gezondheid

Hoe u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers kunt vergroten? Met 'positieve gezondheid'! Dit is een vernieuwende visie ontwikkeld door arts-onderzoeker Machteld Huber. Gezondheid wordt hierbij niet langer alleen gezien als 'afwezigheid van ziekte', maar vanuit 6 dimensies onder het motto 'positieve gezondheid'. Ook u als werkgever hebt een belangrijke rol!

Download de whitepaper Anders kijken naar gezondheid

Fysieke problemen op het werk

Veel organisaties hebben te maken met uitval van medewerkers door fysiek belastend werk. Op jaarbasis kost dit werkgevers 800 miljoen euro aan loondoorbetaling van extra verzuimdagen. Alle reden dus om hier iets aan te doen. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor werkgevers? En hoe kunnen organisaties fysieke problemen bij medewerkers signaleren, aanpakken en voorkomen?

Download de whitepaper Fysieke problemen op het werk

Psychische problemen op het werk

Langdurig verzuim wordt vaak veroorzaakt door psychische problemen van medewerkers. Tegen welke ontwikkelingen lopen werkgevers in de praktijk aan? Hoe gaan ze om met psychisch verzuim? En hoe kan het beter?

Download de whitepaper Psychische problemen op het werk

Dialoog - ‘Een goed gesprek’ als middel in de strijd!

Er is een positieve samenhang tussen de dialoog in een organisatie en de mate van bevlogenheid van medewerkers, en een negatieve samenhang tussen dialoog en uitputting. De kunst is om een dialoog aan te gaan op twee niveaus: op het niveau van de organisatie, ofwel met alle stakeholders, én op het niveau van de individuele medewerker.

Download de whitepaper Dialoog - ‘Een goed gesprek’ als middel in de strijd!

Vitaliteit

Wat is de laatste wetenschappelijke stand van zaken rondom ‘vitaliteit’? Wat weten we nu dat we voorheen niet wisten? Hoe krijgen we medewerkers vitaler? En wat werkt vooral niet? Hieronder een overzicht van de tien belangrijkste inzichten van nu, aangevuld met vijf misverstanden rondom dit thema. Doe er uw voordeel mee.

Download de whitepaper Vitaliteit

Goede voornemens

Wie bevlogen medewerkers wil, kan het best inspelen op de intrinsieke motivatie, zo laat de positieve psychologie ons zien. 'Goede voornemens' - bij menigeen momenteel hoog op de agenda - kunnen hiervoor als uitgangspunt dienen. Hieronder een overzicht met praktische tips voor de organisatie, leidinggevenden en medewerkers. Met als doel om deze inzichten optimaal te benutten ten gunste van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Download de whitepaper Goede voornemens

Medewerkers. Big Business. Rendement van de factor arbeid

Gezonde werknemers zijn belangrijk voor het rendement van een bedrijf. Daar zijn de verschillende onderzoekers het wel over eens. Neem alleen al overgewicht dat organisaties jaarlijks zo’n tien procent productiviteitsverlies kost. Gelukkig zijn er verschillende sturingsmogelijkheden om de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Kleine ingrepen kunnen zo tot grote resultaten leiden. Wanneer organisaties hun personeelszaken kwantificeren en analyseren, zal snel duidelijk worden waar de ‘quick wins’ zich bevinden en blijken medewerkers big business. HR analytics is hierbij een belangrijk instrument. Kortom: investeren in de gezondheid van medewerkers levert een organisatie harde euro’s op.

Download de whitepaper Medewerkers. Big Business. Rendement van de factor arbeid

Periodiek Medisch Onderzoek, een thermometer voor de organisatie

Werknemers hebben volgens de Arbowet recht op een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Toch biedt slechts elf procent van de werkgevers met minder dan honderd medewerkers zijn personeel een PMO aan. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de benodigde kosten en tijdinvestering. Een laagdrempeliger alternatief is om het PMO in te zetten als een instrument om – middels een digitale vragenlijst – medewerkers aan te zetten zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid. Laagdrempelige tools kunnen vervolgens helpen de intrinsieke motivatie hiervoor aan te wakkeren. Zodoende kan het PMO een middel zijn bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Download de whitepaper Periodiek Medisch Onderzoek, een thermometer voor de organisatie

De 'quick wins' van duurzame inzetbaarheid

Door de vergrijzing van de beroepsbevolking is investeren in duurzame inzetbaarheid meer dan ooit relevant. Hierdoor blijven uw medewerkers langer gezond en vitaal, zijn ze productiever én kunnen de kosten voor ziekteverzuim omlaag. Er zijn tal van instrumenten beschikbaar om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Met relatief kleine aanpassingen en investeringen kunnen al flinke rendementen worden behaald. Benieuwd hoe u de productiviteit van uw medewerkers kan laten toenemen, met als resultaat een omzetstijging?

Download de whitepaper De 'quick wins' van duurzame inzetbaarheid

Focus op preventie: rendement op de organisatie én het individu

Bedrijven hanteren het verzuimcijfer nog vaak als indicator van hoe het met de organisatie gesteld is. Maar verzuim terugdringen alleen is niet voldoende om als organisatie concurrentiekracht te houden en innovatief, flexibel en productief te zijn. Van een verzuimmodel moeten werkgevers toe naar een gezondheidsmodel, waarbij preventie, productiviteit, zelfregie en gezondheidsmanagement centraal staan.

Download de whitepaper Focus op preventie: rendement op de organisatie én het individu

De collectieve zorgverzekering: schakelpunt voor preventie en inzetbaarheid

De collectieve zorgverzekering kan een grotere functie vervullen dan alleen de gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarden. Het belang van gezondheidszorg binnen employability neemt namelijk toe. Dit heeft te maken met de vergrijzing binnen organisaties, het grotere accent op zelfmanagement en zelfzorg en de toenemende verschillen in vergoedingen en dekkingen in de zorgpolissen. Werkgevers zouden zich daarom samen met zorgverzekeraars meer moeten richten op de inhoud en kwaliteit van de geboden zorg. Daarmee is driedubbele 'winst' te behalen: meer welzijn voor de patiënt en stijgende arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid. Op de lange termijn zelfs dalende zorgkosten en premies.

Download de whitepaper De collectieve zorgverzekering: schakelpunt voor preventie en inzetbaarheid

Met hart voor zinnige zorg