Radboud Universiteit zet in op verzuimpreventie

Met een verzuimcijfer van 3,65 procent deed de Radboud Universiteit het niet slechter dan andere universiteiten. Toch was er aanleiding voor de oprichting van de taskforce Gezondheid en preventie verzuim. We spraken erover met taskforceleden Ivo van Koolwijk, projectmanager bij de Divisie Human Resources én met arbeids-en organisatiepsycholoog Jacqueline Heijen.
 

Waarom een taskforce Gezondheid en preventie verzuim?

Van Koolwijk: ‘De verzuimcijfers van de Radboud Universiteit stegen. Wij willen weten of het welzijn van medewerkers onder druk staat en of er kwetsbare groepen zijn aan te wijzen. De Radboud Universiteit wil een goede werkgever zijn met medewerkers die goed in hun vel zitten. Bovendien zijn er verzuimkosten die we willen terugdringen. Om grip te kunnen krijgen op verzuim, moesten we de oorzaak onderzoeken.’ Heijen vult aan: ‘Die 3,65 procent staat voor het geregistreerd verzuim. We moeten ook oog hebben voor verborgen verzuim. Er heerst geen 9-tot-5-mentaliteit. Denk aan een collega die op dinsdag ziek is en daarom op zaterdag of zondag doorwerkt. Zeker bij wetenschappelijk personeel is dit geen uitzondering.’

 

De uitdagingen van een complexe organisatie

Inzicht in verzuim

De Nijmeegse universiteit bestaat uit 7 faculteiten, 2 Europese onderzoeksfaciliteiten en de ondersteunende diensten van Radboud Services. De grootste uitdaging was het verkrijgen van inzicht in de achtergronden van het verzuim van specifieke doelgroepen. Waar ontstaat verzuim en zijn er opvallende knelpunten? Is er een relatie tussen het soort verzuim en de functiegroepen of faculteiten? Heijen: ‘Hoe beter ons begrip voor de oorzaken, hoe gerichter en effectiever we kunnen ingrijpen. De onderzoeksgegevens zijn inmiddels inzichtelijk. We kunnen ze bespreken binnen de organisatie.’

Aansluiting bij andere initiatieven

Naast de taskforce Gezondheid en preventie verzuim bestaan er binnen de Radboud Universiteit andere initiatieven rondom preventie, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en vitaliteit. Heijen: ‘We zorgen dat we aangesloten zijn bij lopende initiatieven en zoeken actief naar samenwerking en kennisdeling. Vanuit de taskforce zorgen we voor cijfers en de duiding ervan. Ook leggen we verbinding. Speelt er bijvoorbeeld een probleem met promovendi binnen een faculteit? Dan attenderen we hen op de aanpak van een faculteit waar dit al eerder speelde.’

 

De eerste resultaten

Het positief beïnvloeden van verzuim is een kwestie van onderzoek en analyse, zorgvuldig geformuleerde conclusies en een lange adem bij de uitvoering. Van Koolwijk: ‘De eerste resultaten zijn de inzichten die we hebben verkregen. Nu werken we aan de bewustwording van onze organisatie.

Ontwikkelen van een regiemodel

Op dit moment werkt de Divisie Human Resources samen met de Arbo en Milieudienst aan de uitwerking van het Regiemodel (de leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid om een gezond en veilig werkklimaat te creëren en daarmee een belangrijke rol om verzuim te voorkomen en te verminderen). In de uitwerking van dit Regiemodel wordt helderheid gegeven over rollen, taken en bevoegdheden van de verschillende actoren binnen de Radboud Universiteit. Belangrijk hierbij is dat leidinggevenden door de afdelingen HR en de AMD actief worden ondersteund bij de preventie en de begeleiding van het verzuim.

Kennisvergroting en verbinding van HR-afdelingen

Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in het vergroten van het bewustzijn, de kennis en de samenwerking van de decentrale HR-eenheden. We hebben per faculteit 1 of 2 re-integratiedeskundigen opgeleid. Zij hebben de kennis en middelen om medewerkers, leidinggevenden en P&O medewerkers te helpen in de verzuimbegeleiding. Van Koolwijk: ‘Alle re-integratiedeskundigen ontmoeten elkaar in het kernteam dat is opgericht om kennis uit te wisselen. Bijkomend voordeel is dat het een bredere scope biedt bij re-integratie. Soms zijn er binnen de faculteit geen opties meer, maar campusbreed wel. Die komen tijdens de overleggen van het kernteam aan het licht.’ Heijen vult aan: ‘Ook wij zijn hierbij aangesloten. We ondersteunen bij het krijgen van grip op re-integratie en verzuim en hebben een helicopterview op alle ontwikkelingen en trends op het gebied van (psychisch) verzuim binnen de universiteit. Bij de faculteit der Wiskunde, Natuurkunde en Informatica spelen andere kwesties dan bij Letteren. Het geeft ons nog beter inzicht in de verschillen en overeenkomsten van de faculteiten. En dat helpt ons bij het vormgeven van een passend en gericht preventiebeleid.’

Terugdringen van verzuim

De taskforce bestaat nu een jaar en heeft een basis gelegd en draagvlak gecreëerd. ‘Nu kunnen we de vervolgstappen gaan zetten’, aldus Van Koolwijk. ‘We bekijken met welke maatregelen we het verzuim effectief kunnen terugdringen. In die maatregelen gaan we investeren. We bekijken ook hoe we onze partners, waaronder VGZ hierbij kunnen betrekken.

3 tips van de Radboud Universiteit bij aanpak verzuim

  • Breng mensen bij elkaar die kennis en invloed hebben op de verzuimbegeleiding.
  • Maak de inhoud concreet en zorg voor onderbouwing met cijfers.
  • Help mensen in de organisatie verder die al met vitaliteit en verzuim bezig zijn, bijvoorbeeld door ze meer kennis of middelen te geven.

Ook partner in vitaliteit en gezondheid worden?

Ontdek hoe wij ook uw bedrijf en medewerkers vooruit helpen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Vraag vrijblijvend de mogelijkheden aan.