Cookie melding
X

Op vgz.nl maken wij gebruik van cookies en technieken die hierop lijken

Wij gebruiken functionele cookies en analytische cookies. Deze kleine tekstbestanden maken onze website veilig en betrouwbaar, zorgen ervoor dat onze website goed werkt en stellen ons in staat inzichten te krijgen in onze bezoekers. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website en onze communicatie met u makkelijker en persoonlijker te maken en om onze dienstverlening te verbeteren. Hiermee kunnen wij, en derde partijen, uw internetgedrag op vgz.nl volgen en verzamelen. Zo kunnen we u op onze website en op die van derden de informatie geven die het beste bij u past.

Meer weten? Lees onze cookieverklaring.

Door op ‘accepteren’ te klikken gaat u hiermee akkoord. We gaan uiteraard voorzichtig om met de gegevens die we verzamelen. Als u kiest voor ‘weigeren’ plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies.

Accepteren
Weigeren

Actievoorwaarden

Algemeen

1. De actie Smoothiebar op de werkvloer voor een dagdeel, hierna te noemen: “de Actie” wordt georganiseerd door:

VGZ Zorgverzekeraar NV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09156723. VGZ Zorgverzekeraar NV maakt deel uit van Coöperatie VGZ UA, hierna te noemen: “VGZ”).

2. De Actie loopt van 21-november-2022 tot 03-december-2022 (hierna te noemen: “de Actieperiode”).

3. Voor vragen over de Actie of het raadplegen van deze actievoorwaarden kunt u terecht op de website van VGZ op www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/vitali-tijd/winactie

De Actie en de voorwaarden

4. Met deelname aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een smoothiebar voor een dagdeel op de werkvloer. De smoothiebar zal door BrandXtension BV verzorgd worden. Vanuit de smoothiebar serveren zij smoothies van verse groenten en fruit. In een dagdeel worden er maximaal 100 smoothies gemaakt door een van de bartenders van BrandXtension BV.

Hoe werkt de winactie?

Stap 1: deelnemers leveren antwoorden van de rebus in. De rebus is te vinden op www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/vitali-tijd/winactie

Stap 2: onder de goede antwoorden wordt één winnaar gekozen. De selectie van prijswinnaars gebeurt op volstrekt onpartijdige wijze. De deelnemers met de goede antwoorden worden op volgorde van inlevertijd genummerd. Vooraf is er een winnend nummer bepaald. De deelnemer die qua nummer overeenkomt met dit getal wordt als winnaar benoemd.

Stap 3: De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gesteld

Stap 4: Indien de winnaar en de werkgever van de winnaar of de organisatie waar de winnaar werkt akkoord is plaatst BrandXtension BV de smoothiebar voor een dagdeel op het kantoor van de werkgever. Werkgever van winnaar gaat expliciet en schriftelijk (dat kan zowel op schrift als per e-mail) akkoord met het opdrachtgeverschap aan BrandXtension en verklaart eveneens expliciet en schriftelijk akkoord met de algemene voorwaarden van BrandXtension. Bekijk de voorwaarden hier. Indien werkgever niet expliciet akkoord gaat met het hiervoor genoemde, zal VGZ een vervangende prijswinnaar vaststellen door middel van (ver)loting, conform artikel 16 van deze actievoorwaarden.

5. Deelname aan de Actie is binnen de Actieperiode eenmalig mogelijk per (meerderjarige) medewerker van een van de collectiviteitspartners van VGZ. Per collectiviteitspartner mogen er onbeperkt aantal medewerkers deelnemen. De deelnemers hoeven niet verzekerd te zijn bij één van de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ.

6. Deelname aan de Actie is kosteloos, behoudens de zogenoemde communicatiekosten. Communicatiekosten zijn de kosten die direct verband houden met het tot stand brengen van een verbinding of contact tussen VGZ en een deelnemer om te kunnen deelnemen aan de Actie.

7. Medewerkers van VGZ (of daaraan gelieerde ondernemingen) en/of diens huis-en/of polisgenoten zijn uitgesloten van deelname. Eveneens uitgesloten van deelname aan de Actie zijn partijen (zoals adverteerders, sponsors, leveranciers en producenten) die betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van deze Actie.

8. Indien en voor zover een deelnemer handelt in strijd met deze actievoorwaarden of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van de Actie kan door VGZ zonder opgaaf van reden worden uitgesloten van deelname. In voorkomend geval is VGZ niet aansprakelijk voor enige schade van de (uitgesloten) deelnemer als gevolg van de uitsluiting.

De prijs

9. De leverancier van de prijs is BrandXtension BV. De prijs heeft een economische waarde van € 1.331 exclusief BTW per stuk. De algemene voorwaarden van BrandXtension BV zijn hier te raadplegen. De voorwaarden om de prijs in te zetten zijn:

  • Winnaar heeft akkoord van zijn werkgever om de smoothiebar voor een dagdeel te plaatsen op kantoor.
  • Minimaal 6 m² voor de set-up en vrije ruimte hieromheen
  • Een lift bij plaatsing op hogere verdiepingen
  • 1 stroompunt
  • Afwasgelegenheid, ten minste 2 maal te gebruiken gedurende de dag
  • Afvalpunt voor het einde van de dag
  • WiFi

10. De totale economische waarde van deze Actie bedraagt € 1.331 exclusief BTW.

11. De prijs is niet inwisselbaar voor geld

12. De prijs is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

13. Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt VGZ die voor haar rekening.

14. Op deze prijs is de algemene voorwaarden van toepassing. Bekijk hier de algemene voorwaarden van BrandXtension BV.

Het selecteren en bekendmaken van de prijswinnaar

15. Onder alle deelnemers verloot VGZ op 5 december één keer de prijs. De selectie van prijswinnaars gebeurt op volstrekt onpartijdige wijze. De deelnemers met de goede antwoorden worden op volgorde van inlevertijd genummerd. Vooraf is er een winnend nummer bepaald. De deelnemer die qua nummer overeenkomt met dit getal wordt als winnaar benoemd.

16. Na de loting controleert VGZ of de prijswinnaars voldoen aan de vereisten voor deelname zoals vermeld in deze actievoorwaarden. Indien en voor zover een prijswinnaar niet aan de voorwaarden voldoet, zal VGZ een vervangende prijswinnaar vaststellen door middel van (ver)loting.

17. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

18. Op of omstreeks 5 december informeert VGZ de prijswinnaar persoonlijk over de gewonnen prijs op het door de deelnemer voor deze Actie opgegeven emailadres.

19. Indien en voor zover voor de uitreiking van de prijzen meer (persoons)gegevens van de prijswinnaars nodig zijn, zal VGZ daarom vragen.

20.Uitreiking van de prijzen aan de prijswinnaars vindt plaats door het volgende proces te volgen:

  1. Deelnemer wordt geïnformeerd per e-mail met de vraag om binnen 7 werkdagen te laten weten of hij of zij de prijs accepteert
  2. Indien de deelnemer of de organisatie van de deelnemer van de prijs af ziet of niet aan de actievoorwaarden voldoet, zal VGZ een vervangende prijswinnaar vaststellen door middel van (ver)loting.
  3. Dit proces herhaalt zich tot de prijs ingezet wordt

Privacy

21. De persoonsgegeven die VGZ bij deze Actie verzamelt worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van deze Actie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder nadrukkelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving.

Wijzigingen

22. VGZ heeft het recht om zonder opgaaf van reden deze Actie(voorwaarden) eenzijdig te beëindigen, wijzigen of opschorten. In voorkomend geval zal VGZ dat zo spoedig mogelijk bekend maken op haar website www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/vitali-tijd/winactie

Aansprakelijkheid

23. VGZ en/of door VGZ ingeschakelde hulppersonen en/of derden bij deze Actie zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet (volledig) voldoen aan de actievoorwaarden, storingen in het netwerk, hardware of software waardoor deelname aan de Actie niet mogelijk is.

Slot

24. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen van deze Actie zijn eigendom van VGZ. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag door de deelnemer worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VGZ.

25. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.

26. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien VGZ, zulks naar haar eigen oordeel.

27. Klachten over de Actie kunt u richten aan:

VGZ
T.a.v. Collectiviteiten
Postbus 5040
6802 EA Arnhem
VGZ streeft ernaar om klachten binnen twee (2) weken na ontvangst te behandelen.

28. Op deze Actie is de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.