Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. Zoals ouderen, mensen met een handicap en mensen met langdurige psychische problemen.

Alles wat u op het gebied van zorg nodig heeft, wordt vanuit de Wlz geregeld, zoals:

 • Verblijf in een instelling (thuis blijven wonen kan ook)
 • Begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en het vervoer daarheen
 • Geneeskundige zorg en behandeling die te maken heeft met de aandoening
 • Bepaalde hulpmiddelen als u in een instelling woont

Wanneer heeft u langdurige zorg nodig?

Als u door een ziekte of aandoening voor langere tijd blijvend:

 • 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig heeft
 • Niet meer zelfstandig kunt blijven wonen. De hulp vanuit de omgeving of ondersteuning vanuit de gemeente of wijkverpleging is niet langer voldoende

Zorg uit de zorgverzekeringswet

Zolang u geen zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft, krijgt u de zorg vergoed vanuit uw zorgverzekering. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek en ook de wijkverpleging. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt.

Meer zorg nodig?

Als dat nodig is wordt deze zorg uit uw zorgverzekering aangevuld met hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze hulp is erop gericht dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Heeft u meer zorg nodig dan dat u krijgt uit de Zvw en de Wmo? Dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). De overheid is verantwoordelijk voor de Wlz.


Wet langdurige zorg

Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • ouderen met ernstige dementie
 • mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • mensen met een ernstige psychische stoornis

Lees op de website van VGZ Zorgkantoren om welke zorgsoorten het gaat.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • Begeleiding en dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp en aanpassing aan de woning
 • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten

Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze deze ondersteuning regelt. Wilt u meer weten over de Wmo? Informeer dan bij uw gemeente.

Veelgestelde vragen Wet langdurige zorg

In een zorgplan of ondersteuningsplan staan de afspraken die u maakt met uw zorgverlener.In het zorgplan staat precies welke zorg de zorginstelling levert. Bijvoorbeeld begeleiding, verzorging of verpleging. Het zorgplan is bedoeld om u zo veel mogelijk regie te geven over de zorg die u krijgt.

In het zorgplan staat bijvoorbeeld:

 • Wat u zelf wilt doen
 • Waar u hulp bij wilt
 • Hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • Hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • Welke hulp uw familie of anderen kunnen geven
 • Welke doelen de zorg of ondersteuning heeft

Met een indicatie voor de Wlz heeft u het recht om in een zorginstelling te wonen. Daar hoort ook een zorgprofiel bij. Het zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte. Welk zorgprofiel het best bij uw situatie past hangt af van het soort aandoening of beperking. Het zorgprofiel ontvangt u met de indicatie van het CIZ. In het zorgprofiel staat niet welke zorg en ondersteuning u krijgt. Of hoeveel uren. Afspraken hierover staan in het zorgplan. Of in een zorgovereenkomst als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf bij wie u de zorg inkoopt. U vult voor alle zorgverleners een zorgovereenkomst in en beschrijft de zorg die zij leveren in een zorgbeschrijving. U stuurt de overeenkomsten en beschrijvingen naar het zorgkantoor op, waarna ze controleren of u uw pgb mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen.

De overheid heeft een digitale wegwijzer voor wie zorg of ondersteuning zoekt. U brengt stap voor stap uw situatie in kaart. En u geeft aan wat voor soort zorg u nodig heeft. Daarna krijgt u te zien welke mogelijke oplossingen het beste bij u passen.


Ga naar Regelhulp

Met hart voor zinnige zorg