Actievoorwaarden Workplace Experience winactie

Algemeen

1. De actie webinar ‘Weet wat je eet!’ van Vitalogisch hierna te noemen: “de Actie” wordt georganiseerd door:

VGZ Zorgverzekeraar NV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09156723. VGZ Zorgverzekeraar NV maakt deel uit van Coöperatie VGZ UA, hierna te noemen: “VGZ”).

2. De Actie loopt van 14-03-2023 tot 15-03-2023 (hierna te noemen: “de Actieperiode”). In de Actie wordt 1 winnaar gekozen, hierna te noemen “prijswinnaar”.

3. Voor vragen over de Actie of het raadplegen van deze actievoorwaarden kunt u terecht op de website van VGZ op deze pagina.

De Actie en de voorwaarden

4. Met deelname aan de Actie maakt een deelnemer kans op de webinar ‘Weet wat je eet!’, op maat gemaakt voor medewerkers van de winnende organisatie. De webinar wordt door Vitalogisch verzorgd, duurt 60 minuten en wordt uitgevoerd via Microsoft Teams op een van te voren afgesproken datum en tijdstip.  

Hoe werkt de winactie?

 • Stap 1: Deelnemers kunnen zich op de beurstand bij de Workplace Experience 2023 via een website inschrijven voor het winnen van een online webinar op maat over voeding waar hun gehele organisatie aan kan deelnemen.
 • Stap 2: Deelnemers scannen de QR-code op de beurstand. Vervolgens laten zij hun gegevens achter op deze pagina. Hier geven ze ook antwoord op de vraag:
  - 24% van de Nederlanders eet voldoende groenten? (juist/onjuist)
 • Stap 3: De selectie van prijswinnaar. Dit gebeurt op volstrekt onpartijdige wijze. De juiste antwoorden worden op volgorde van inlevertijd genummerd. Vooraf is er een winnend nummer bepaald. De deelnemer die qua nummer overeenkomt met dit getal wordt als winnaar benoemd.
 • Stap 4: De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gesteld. De overige deelnemers krijgen geen bericht.
 • Stap 5: Indien de winnaar en de werkgever van de winnaar of de organisatie waar de winnaar werkt akkoord is, plannen wij in samenspraak het webinar in. Werkgever of opdrachtgever van winnaar gaat – nadat de prijs door de winnaar is gewonnen – expliciet en schriftelijk (per e-mail) akkoord met het opdrachtgeverschap aan Vitalogisch en verklaart eveneens expliciet en schriftelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Vitalogisch. Bekijk de voorwaarden hier. Indien werkgever niet expliciet akkoord gaat met het hiervoor genoemde, zal VGZ een vervangende prijswinnaar vaststellen door middel van (ver)loting, conform artikel 16 van deze actievoorwaarden.

5. Deelname aan de Actie is binnen de Actieperiode eenmalig mogelijk per (meerderjarige) bezoeker van de beurs WorkPlace Experience 2023. Per organisatie mogen er onbeperkt aantal werknemers deelnemen. De deelnemers aan de actie hoeven niet verzekerd te zijn bij één van de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ.

6. Deelname aan de Actie is kosteloos, behoudens de zogenoemde communicatiekosten. Communicatiekosten zijn de kosten die direct verband houden met het tot stand brengen van een verbinding of contact tussen VGZ en een deelnemer om te kunnen deelnemen aan de Actie.

7. Medewerkers van VGZ (of daaraan gelieerde ondernemingen) en/of diens huis-en/of polisgenoten zijn uitgesloten van deelname. Eveneens uitgesloten van deelname aan de Actie zijn partijen (zoals adverteerders, sponsors, leveranciers en producenten) die betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van deze Actie.

8. Indien en voor zover een deelnemer handelt in strijd met deze actievoorwaarden of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van de Actie kan door VGZ zonder opgaaf van reden worden uitgesloten van deelname. In voorkomend geval is VGZ niet aansprakelijk voor enige schade van de (uitgesloten) deelnemer als gevolg van de uitsluiting.

De prijs

9. De leverancier van de prijs is Vitalogisch. De prijs heeft een economische waarde van €975,- exclusief BTW. De algemene voorwaarden van Vitalogisch zijn hier te raadplegen en zijn van toepassing op deze Actie. De verdere voorwaarden om de prijs in te zetten zijn:

 • Winnaar heeft akkoord van zijn werkgever om het webinar ‘Weet wat je eet!’ In te zetten voor zijn medewerkers. Dit wordt schriftelijk (per e-mail door de werkgever of organisatie aan VGZ bevestigd).
 • Werkgever communiceert over het webinar ‘Weet wat je eet!’ naar al zijn medewerkers via e-mail en/of intranetbericht.
 • WiFi
 • Computer of laptop
 • Microsoft Teams (of in overleg een andere online tool)

10. De totale economische waarde van deze Actie bedraagt €975,- exclusief BTW.

11. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

12. De prijs is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

13. Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt VGZ die voor haar rekening.

14. Op de actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing.

Het selecteren en bekendmaken van de prijswinnaar

15. Onder alle deelnemers verloot VGZ in de week van 20 maart één keer de prijs, zoals uitgelegd onder ‘hoe werkt de winactie’ onder 4.

16. Na de loting controleert VGZ of de prijswinnaar voldoet aan de vereisten voor deelname zoals vermeld in deze actievoorwaarden. Indien en voor zover een prijswinnaar niet aan de voorwaarden voldoet, zal VGZ een vervangende prijswinnaar vaststellen door middel van (ver)loting.

17. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

18. Op of omstreeks 20 maart informeert VGZ de prijswinnaar persoonlijk over de gewonnen prijs op het door de deelnemer voor deze Actie opgegeven emailadres.

19. Indien en voor zover voor de uitreiking van de prijzen meer (persoons)gegevens van de prijswinnaar nodig is, zal VGZ daarom vragen.

20. Uitreiking van de prijzen aan de prijswinnaar vindt plaats door het volgende proces te volgen:

 1. Deelnemer ontvangt een e-mail met de mededeling dat diegene de prijs – het webinar – heeft gewonnen.
 2. Deelnemer in de betreffende e-mail gevraagd om binnen 7 werkdagen te laten weten of diegene de prijs accepteert.
 3. Indien de deelnemer of de organisatie van de deelnemer van de prijs af ziet of niet aan de actievoorwaarden voldoet, zal VGZ een vervangende prijswinnaar vaststellen door middel van (ver)loting.
 4. Dit proces herhaalt zich tot de prijs ingezet wordt.

Privacy

21. De persoonsgegevens die VGZ bij deze Actie verzamelt worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van deze Actie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder nadrukkelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. 

Wijzigingen

22. VGZ heeft het recht om zonder opgaaf van reden deze Actie(voorwaarden) eenzijdig te beëindigen, wijzigen of opschorten. In voorkomend geval zal VGZ dat zo spoedig mogelijk bekend maken op haar website. Bekijk hier de pagina.

Aansprakelijkheid

23. VGZ en/of door VGZ ingeschakelde hulppersonen en/of derden bij deze Actie zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet (volledig) voldoen aan de actievoorwaarden, storingen in het netwerk, hardware of software waardoor deelname aan de Actie niet mogelijk is.

Slot

24. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen van deze Actie zijn eigendom van VGZ. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag door de deelnemer worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VGZ. 25. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.

26. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist VGZ, zulks naar haar eigen oordeel.

27. Klachten over de Actie kunt u richten aan:
VGZ
T.a.v. Collectiviteiten
Postbus 5040
6802 EA Arnhem
VGZ streeft ernaar om klachten binnen twee (2) weken na ontvangst te behandelen.

28. Op deze Actie is de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.