Vergoeding ambulancevervoer 2019

Ambulancevervoer is het medisch noodzakelijke vervoer met een ambulance van zieken, of mensen betrokken bij een ongeval (en hun eventuele begeleiders). Dit vervoer krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. 

Vergoeding ambulancevervoer vanuit de basisverzekering

De kosten worden alleen vergoed als het gaat om medisch noodzakelijk ambulancevervoer. U krijgt dan een vergoeding voor een enkele reis van maximaal 200 kilometer. Het gaat om vervoer in de volgende situaties:

  • Vervoer naar een zorgaanbieder of instelling voor zorg die geheel of gedeeltelijk vergoed wordt vanuit uw basiszekering.
  • Vervoer naar een instelling waar u geheel of gedeeltelijk vanuit de Wlz gaat blijven.
  • Vervoer van een Wlz-instelling naar een zorgaanbieder of instelling voor onderzoek of behandeling die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Wlz komt.
  • Vervoer van een Wlz-instelling naar een zorgaanbieder voor onderzoek, behandeling of het aanmeten van een prothese die geheel of deels ten laste van de Wlz komt.
  • Vervoer voor jongeren onder de 18 jaar naar een zorgaanbieder of instelling waar hij/zij geestelijke gezondheidszorg ontvangt. En de kosten van deze zorg vallen geheel of gedeeltelijk onder het in Jeugdwet genoemde verantwoordelijke college van burgemeester en wethouders.
  • Vervoer naar uw eigen woning of een andere woning, als u in uw eigen huis niet de nodige verzorging kunt krijgen bij thuiskomst. Dit geldt als u van de zorgaanbieders of instellingen komt zoals hiervoor genoemd.

  • Bekijk uw vergoeding:
Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze

Gecontracteerd: maximaal 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Eigen Keuze

Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Als sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de marktconforme vergoeding.

Gaat u naar een ambulancevervoerder die geen contract met ons heeft en er is geen sprake van acute zorg? Dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt. U vindt in de documenten hieronder wat uw maximale vergoeding is. Dit geldt niet voor VGZ Eigen Keuze.

U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

Bekijk wat u maximaal vergoed krijgt in 2018:

Voorschrift

U krijgt alleen een vergoeding voor medisch noodzakelijk ambulancevervoer als u een verklaring hebt van uw huisarts of medisch specialist. Bij spoedgevallen hebt u geen voorschrift nodig voor ambulancevervoer.

Ambulancevervoer mag alleen met een ambulancevervoerder die een vergunning heeft.

Bijzonderheden

  • Hebt u van ons toestemming om naar een bepaalde zorgaanbieder of instelling te gaan? Dan mag de afstand van de enkele reis ook meer dan 200 kilometer zijn.
  • Soms is het ziekenvervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk. Dan kunnen wij toestaan dat het ziekenvervoer plaatsvindt met een ander door ons aan te geven vervoermiddel.

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg