ANBI-Status Stichting VIT Gezondheidszorg

Stichting VIT Gezondheidszorg is beheerder van het merendeel van de Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering (RVVZ-gelden) van VGZ Zorgverzekeraar N.V. en N.V. Univé Zorg. Stichting VIT Gezondheidszorg zorgt ervoor dat de totale besteding van de RVVZ-reserves gebeurt zoals omschreven staat in het 'Convenant besteding reserves voormalige vrijwillige ziekenfondsverzekering'.

RSIN

Het rechtspersonen Samenwerkingsverbanden informatienummer van Stichting VIT Gezondheidszorg is RSIN 805150377.

Contactgegevens

Stichting VIT Gezondheidszorg
Nieuwe Stationsstraat 12
6811 KS Arnhem
ZorgvernieuwingRVVZ@VGZ.nl

Postadres

Postbus 5040
6802 EA Arnhem

Raad van Bestuur

Karien van Gennip - voorzitter
Ab Klink - lid
Kees Hamster - CFO/lid

Beleidsplan

Lees het beleidsplan van Stichting VIT Gezondheidszorg.

Beloningsbeleid

De Raad van Bestuur ontvangt geen beloning vanuit Stichting VIT Gezondheidszorg. De in het financieel verslag genoemde post uitvoeringskosten omvat de directe kosten die verband houden met de uitvoering van de RVVZ.

Doel Stichting VIT Gezondheidszorg

De stichting heeft ten doel:
a. het beheren en besteden van de reserves van de Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering (RVVZ – reserves) met inachtneming van de daarop toepasselijke regelgeving, voor zover die reserves afkomstig zijn van Verbonden Verzekeraars of hun rechtsvoorgangers;
b. het beheren en besteden van het vermogen van voormalig Regionaal Ziekenfonds Noord–Holland–Noord (RZN) en van voormalig Ziekenfonds Texel, zoals overgedragen in negentienhonderd zevenentachtig en negentienhonderd achtentachtig;
c. het bevorderen van een adequaat voorzieningenstelsel op het gebeid van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

In het kader daarvan zal de stichting haar middelen met inachtneming van de toepasselijke regelgeving aanwenden ter bevordering van:
a. het ziektekostenstelsel in het algemeen;
b. onderzoek op gebied van de volksgezondheid;
c. ziektepreventie;
d. zorgverlening aan verzekerden van de Verbonden Verzekeraars, uitgezonderd de zorg in het kader van de reguliere Ziektekostenverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
e. de bedrijfsvoering van de Verbonden Verzekeraars met het oog op kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening aan verzekerden;
f. de vermogenspositie van de Verbonden Verzekeraars voor zover nodig in het kader van de herziening van het stelsel van ziektekostenverzekering;
g. andere aangelegenheden binnen de kaders van de doelstelling van de stichting.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag uitgevoerde activiteiten

Lees het verslag van uitgevoerde RVVZ projecten in 2017.

Financieel verantwoordingsverslag

Lees de jaarrekening stichting VIT gezondheidszorg 2017.
Lees de jaarrekening stichting VIT gezondheidszorg 2018.

Voorgenomen bestedingen 2018

Jaarlijks wordt ongeveer € 4 miljoen aan projecten besteed. Bekijk onze voorgenomen bestedingen.